Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ESPO Agnieszka Tomaszewska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem Sklepu internetowego www.nanowear.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez ESPO Agnieszka Tomaszewska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1

Definicje

1.      Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

2.      Sprzedawca - oznacza ESPO Agnieszka Tomaszewska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi.

3.      Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.

4.      Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Sklep internetowy - oznacza sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.nanowear.pl

6.      Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

7.      Konto klienta - konto Klienta założone przez niego w Sklepie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

8.      Produkt - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

9.      Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

10.   Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy - oznacza kontakt@nanowear.pl

11.   Adres Sprzedawcy - oznacza:

NANO WEAR

Agnieszka Tomaszewska

ul. Liściasta 74B m. 6

91-357 Łódź

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1.      Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych w Sklepie internetowym w celach prezentacji Produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.

2.      Ceny Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu internetowego, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami Umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

3.      Podane w Sklepie internetowym ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy do Klienta, które są określone na stronie: DOSTAWA I PŁATNOŚCI.

4.      Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

5.      Do korzystania ze Sklepu internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartfon lub tablet). Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, standardowy system operacyjny (np. Windows, MacOS) i przeglądarka internetowa.

6.      Do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§ 3

Rejestracja

1.      W celu utworzenia Konta klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

2.      Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.      W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, podając w nim prawdzie dane wymagane do prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży oraz dostawy Produktów tj.: Nazwę kontaktu, Imię, Nazwisko, E-mail. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.      Podany w formularzu adres e-mail oraz hasło po założeniu Konta klienta służą do logowania się na Konto klienta.

5.      Do wysłania formularza i zakończenia rejestracyjnej Konta klienta niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

6.      Kliknięcie przycisku „ZAPISZ” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego, a na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta klienta, natomiast Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

7.      Umowa z Klientem o założenie Konta klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8.      Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta klienta poprzez wysłanie wypowiedzenia na Adres sprzedawcy lub e-mailem na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

§ 4

Zamówienia

1.      Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.      Klient w celu złożenia zamówienia wybiera interesujący go Produkt na Stronie internetowej. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Produktem znajdującym się na Stronie internetowej. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, zmiany ilości Produktów w koszyku, usunięcia Produktów z koszyka, a także rezygnacji z dokonania zakupu.

3.      Jeśli Klient posiada kod promocyjny należy wybrać przycisk „Masz kod promocyjny?”, wpisać odpowiedni kod w pojawiającym się okienku oraz wybrać przycisk „Dodaj”.

4.      Po skompletowaniu całości zamówienia Klient wybiera przycisk „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”. Następnie Klient dokonuje wyboru opcji składanego zamówienia, tj. „Zamówienie jako gość” lub „Zaloguj się”:

a.      w przypadku składania „Zamówienie jako gość” Klient zobowiązany jest wybrać nazwę kontaktu, a następnie podać Imię, Nazwisko, E-mail, a w celu stworzenia konta Hasło, a także opcjonalnie Datę urodzenia. Po wybraniu przycisku „Dalej” Klient podaje dane adresowe: Imię, Nazwisko, Adres, Kod pocztowy, Miasto i Kraj, a opcjonalnie: Firmę, NIP UE, Telefon. Po wybraniu przycisku „Dalej” Klient dokonuje wyboru dostępnego sposobu dostawy, ewentualnie w tym miejscu może zostawić komentarz do składanego zamówienia. Po wybraniu przycisku „Dalej” Klient dokonuje wyboru dostępnego sposobu płatności. Do złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po podaniu wskazanych powyżej informacji Klient składa zamówienie poprzez wybór przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

b.    w przypadku wybrania opcji „Zaloguj się” Klient składa zamówienie jako zarejestrowany użytkownik zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu. Klient w celu zalogowania się na Konto klienta podaje E-mail i Hasło. Po wybraniu przycisku „Dalej” Klient podaje dane adresowe: Imię, Nazwisko, Adres, Kod pocztowy, Miasto i Kraj, a opcjonalnie: Firmę, NIP UE, Telefon. Po wybraniu przycisku „Dalej” Klient dokonuje wyboru dostępnego sposobu dostawy, ewentualnie w tym miejscu może zostawić komentarz do składanego zamówienia. Po wybraniu przycisku „Dalej” Klient dokonuje wyboru dostępnego sposobu płatności. Do złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po podaniu wskazanych powyżej informacji Klient składa zamówienie poprzez wybór przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

5.      Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

6.      Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

7.      Sprzedawca, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8.      Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub adres składania zamówienia.

§ 5

Płatności

 1.      Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy podczas składania zamówienia.

2.      Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Produkty:

a)                przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)                przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta);

c)                gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3.      W przypadku wybrania formy przedpłaty, Klient powinien dokonać płatności za złożone zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych.

4.      W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Dostawa

1.      Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2.      Czas realizacji zamówień i dostawy podany jest pod adresem: DOSTAWA I PŁATNOŚCI.

3.      Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.      W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.      Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

6.      Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

§ 7

Reklamacje

1.  Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a)                złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.

b)                jeżeli jest Konsumentem, żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

2.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

3.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

4.      Wada wskazana wprost w opisie produktu nie może stanowić podstawy reklamacji.

5.      Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy (Dz.U. 2014 poz. 827) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.      Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na Adres sprzedawcy lub na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

7.      Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia na Adres sprzedawcy lub na Adres poczty elektronicznej sprzedawcy.

8.      Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@nanowear.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

9.      Sprzedawca oświadcza, że w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji, spór nie zostanie rozwiązany, odmawia wzięcia udziału w pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.      Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.      Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

3.      Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres poczty elektronicznej sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.      Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na Adres sprzedawcy przed upływem tego terminu.

5.      W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6.      Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.      W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9

Usługi elektroniczne

1.      Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną w postaci prowadzenia Konta klienta.

2.      Usługa prowadzenia Konta klienta świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi prowadzenia Konta klienta, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.      Usługa prowadzenia Konta klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w § 3 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony internetowej, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii już zrealizowanych zamówień.

5.      Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta klienta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta klienta, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania Sprzedawcy.

6.      Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta klienta. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

1.      Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.

2.      Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.      Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1.      Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1.      Prawem właściwym dla rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r.

Regulamin konkursu Mikołajkowa rozdawajka

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest ESPO Agnieszka Tomaszewska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi, ul. Liściasta 74B m. 6, 91-357 Łódź, mail: kontakt@nanowear.pl, zwany dalej „Organizatorem”

2. Konkurs trwa od dnia 4 grudnia 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 18:00

3. Zasady konkursu: uczestnik wykonuje zadanie konkursowe, opisane w poście konkursowym opublikowanym na profilu NANO.WEAR na Facebooku https://www.facebook.com/nano.wear.polska/

4. Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana w dniu 4 grudnia 2019 r. w poście na profilu NANO.WEAR na Facebooku

5. Organizator konkursu powołuje komisję konkursową (zwaną dalej „Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulamin”).

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie.

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie

4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie

6. Uczestnictwa w konkursie, a także praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie

§ 3 Warunki udziału w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

·        polubienie profilu NANO.WEAR na facebooku (https://www.facebook.com/nano.wear.polska/) - (uczestnik musi posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym facebook.com, wyszukać profil NANO.WEAR pod linkiem https://www.facebook.com/nano.wear.polska/ i kliknąć „Lubię to!”)

·        polubienie zdjęcia konkursowego na profilu NANO.WEAR na Facebooku

·        oznaczenie w komentarzu pod zdjęciem konkursowym 3 osób na Facebooku

·        napisanie komentarza pod zdjęciem konkursowym z informacją dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać naszą bluzę

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poście konkursowym na Facebooku dodanym w dniu 6 grudnia 2019 r. przez Organizatora na profilu NANO.WEAR na Facebooku (https://www.facebook.com/nano.wear.poland/)

 

§ 4 Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzcy

1. W konkursie zostanie wybrany jeden laureat konkursu

2. Laureata konkursu wyłania Komisja Konkursowa na podstawie przesłanych przez uczestników zgłoszeń

3. Laureatem konkursu zostanie osoba, która pod opublikowanym komentarzem zbierze największą liczbę „polubień”

4. Wybór laureata konkursu nastąpi w dniu 6 listopada 2019 r.

5. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu poprzez prywatną wiadomość wysłaną do laureata konkursu na profilu na Facebooku

§ 5 Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest jedna bluza dla dwojga ADA 3w1 marki NANO.WEAR do wyboru (różowa lub zielona) w wybranym przez laureata konkursu rozmiarze

2. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową

3. Nagroda zostanie przesłana laureatowi konkursu na wskazany przez niego adres (po skontaktowaniu się przez Organizatora z laureatem konkursu w sposób opisany w § 4 ustęp 5 Regulaminu)

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo na adres: kontakt@nanowear.pl

2. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu.

3. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej.

4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922)

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu.

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

2. Organizator informuje, że konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.

3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.